Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Θαυμαστή εἶναι ἡ παροῦσα Κυριακή, καί ὄντως ἁγία ἡμέρα, προσκυνητή καί σεβάσμιος, διότι σήμερα ἀναγινώσκομεν τά θεῖα  Παθήματα  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ.  Τά  μιμούμαστε, κατανυγόμαστε καί πνευματικά ἀγαλλόμεθα καί πληρούμεθα εὐφροσύνης, γιατί ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθεν θεληματικά στό σωτήριον Πάθος. Ἐκαταδέχθη νά κρεμαστῆ στόν Σταυρόν ὁ ἀναμάρτητος, γιά νά μᾶς λυτρώση ἀπό τήν ἁμαρτίαν, καί νά μᾶς ἀνοίξη τόν Παράδεισον, πού ἔκλεισεν ἡ παρακοή καί παράβασις τῶν Προπατόρων μας.

Ἰωσήφ  ὁ  ἀπό  Ἀριμαθαίας, ὁ  ὁποῖος  ἦταν  ἕνας  ἀπό  τήν  βουλήν τῶν Ἑβραίων, ἐπίσημος ἄνθρωπος καί πλούσιος, μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πῆγε στόν Πιλάτον ἄφοβα, καί τόν παρακαλεῖ γιά τόν καταδικασμένον νεκρόν, καί στόν Σταυρόν  κρεμασμένον•  τόν ἀπό τούς ἐχθρούς συκοφαντούμενον, καί ἀπό τούς Μαθητὲς καί φίλους του ἐγκαταλειπόμενον, διότι ἐδειλίασαν τόν καιρόν τοῦ  Πάθους,  καί  ἔφυγαν.  Καί  μόνος  αὐτός,  ὁ  καλότυχος  Ἰωσήφ, ὁ εὐγνώμων αὐτοῦ μαθητής, πού ἦταν πρωτύτερα κρυμμένος, εὑρέθη τότε ἐπάνω στήν ἀνάγκην εὐθαρσής καί ἄφοβος, καί ἐτόλμησε νά κάμη τέτοιαν θαυμαστήν ὑπηρεσίαν, ἐπαινετήν καί ἀξιάγαστην. Καί δέν ἐσκέφθη αὐτός ὁ εὐλαβής καί ἐνάρετος ἄνθρωπος, μή τόν κάμουν ἀποσυνάγωγον, καί χάση τήν τιμήν καί τόν πλοῦτον• ἀλλά τά κατεφρόνησε ὅλα γιά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καί γιά τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως, καί ἐζήτει νά ἐνταφιάση τό πανάγιον ἐκεῖνον θεῖον Λείψανον.

Βουλευτής ἦταν στήν ἀξίαν, μάλιστα εἶχεν καί δημόσιον λειτούργημα καί βάρος τῆς πόλεως, τό ὁποῖον ὅσοι τό ἔχουν, ἀναγκάζονται νά ἐνδιατρίβουν στήν ἀγοράν, νά  φροντίζουν  βιωτικά πράγματα, καί νά ἀμελοῦν τήν ἀρετήν γιά τιμήν πρόσκαιρον. Ἀλλά  τόν  ἀοίδιμον  αὐτόν  Ἰωσήφ  δέν  ἐμπόδισεν  καθόλου  ἀπό τήν ἀρετήν τό βουλευτικόν ἀξίωμα. ῎Ας ἀκούσουν ὅσοι ἔχουν τήν φροντίδα τῶν δημοσίων πραγμάτων, νά μήν ἀμελοῦν τά καλά καί θεάρεστα ἔργα.

Ἐπειδή ὅμως τό ἀνθρώπινον γένος, διά γυναικός κατεκρίθη στόν Παράδεισον, γιά τήν ἀπάτην τοῦ ὄφεως, ἔπρεπε νά ἀπολαύση καί πρωτύτερα ἀπό τούς ἄνδρες τήν θεωρίαν  καί  κοινωνίαν τῶν ἀγαθῶν, καθώς καί ἔγινε. Περίμεναν λοιπόν ὅλες οἱ γυναῖκες, πού ἀκολουθοῦσαν τόν Χριστόν• θερμότερα δέ ἀπό ὅλες  ἡ  Θεοτόκος,  τήν  ὁποίαν,  Μαρία  τοῦ  Ἰακώβου  ὠνόμαζαν.  Οἱ Μυροφόρες ἔδειξαν πολλήν ἀνδρείαν καί καρτερίαν στήν Σταύρωσιν τοῦ Κυρίου, ὅταν Μαθητές καί ὅλοι οἱ φίλοι καί γνώριμοι ἔφυγαν. Αὐτές δέν φρονοῦσαν γιά τόν Χριστόν  μεγάλα  καί  ὑψηλά καί ἄξια τῆς Θεότητος,  καί  γι’  αὐτό  ἠγόρασαν  τά  μύρα,  γιά  νά ἀλείψουν τό λείψανον τοῦ Σωτῆρος, καί γιά νά μείνη εὐῶδες   καί ἄσηπτον. Καί καθώς ἐπλησίαζαν πρός  τόν  τάφον,  ἐσκέπτοντο, ποιός νά κυλίση τόν μέγαν ἐκεῖνον λίθον. Τότε  ῎Αγγελος  Κυρίου ἀπεκύλισε τόν λίθον, καί λέγει πρός τίς γυναῖκες, «μή φοβῆσθε.  Ἰησοῦν  ζητεῖτε  τόν  Ναζαρηνόν  τόν  ἐσταυρωμένον;  ἀνέστη καί δέν εἶναι ἐδῶ, νά ὁ τόπος, ὁπού ἐκείτετο ὁ Κύριος».

Πρῶτον, λυτρώνει τίς γυναῖκες ὁ ῎Αγγελος  ἀπό  τόν  φόβον  πού εἶχαν, καί δεύτερον εὐαγγελίζεται καί τήν Ἀνάστασιν• ὀνομάζει τόν Κύριον ἐσταυρωμένον, ἐπειδή  δέν  εἶχεν  τόν  Σταυρόν  διά αἰσχύνη καί ὄνειδος, γιατί αὐτός εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καί ὅλων τῶν καλῶν τό κεφάλαιον. Κατέλαβε δέ τίς γυναῖκες φόβος καί ἔκπληξις, γιά τό ἐξαίσιον τῆς ὀπτασίας, καί ἐβγῆκαν γι’ ὀλίγον ἀπό τόν νοῦν των, καί δέν εἶπαν σέ κανένα τίποτα καί ἐξέχασαν ὅσα ἤκουσαν ἀπό τόν ῎Αγγελον.

Ἐμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἄς σπουδάσωμε νά τά γράψωμε στίς διάνοιες μας ἀνεξάλειπτα, κηρύττοντες τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. ῎Ας προσκυνήσωμε τόν ἀναστάντα Χριστόν, καί ἄς τόν δοξάσωμε, καθώς πρέπει εὐχαριστοῦντες τον πού ἐσταυρώθη καί ἐτάφη, γιά νά μᾶς ἀναστήση ἀπό τόν θάνατον, καί νά μᾶς δώση ζωήν καί Βασιλείαν αἰωνίαν. ῎Ας τόν εὐχαριστήσωμεν μέ πίστιν καθαράν καί καλά ἔργα, μέ μετάνοιαν καί ἐξομολόγησιν. ῎Ας στενάξωμεν ἀπό βάθους καρδίας πρός τόν Δεσπότην, πού  δύναται νά μᾶς σώση, καί θέλει τήν σωτηρίαν μας, καί ἄς τόν παρακαλέσωμε μέ θερμά δάκρυα, νά συγχωρήση τίς  ἁμαρτίες  μας, καί νά μᾶς λυτρώση ἀπό τήν τυραννίδα  τῶν  ἐχθρῶν,  ὄχι  μόνον τῶν ὁρατῶν,  ἀλλά  καί  τῶν  ἀοράτων,  καί  τῆς  Βασιλείας  αὐτοῦ  νά μᾶς ἀξιώση, ὥστε νά τόν δοξολογῶμεν αἰώνια μαζί μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους, στούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ