Kυριακή μετά τά Φῶτα.

Kυριακή μετά τά Φῶτα.

«Ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καί διατί ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος; τάχα δέν ἔφθανε μόνο τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον πρός τήν τελείωσιν τοῦ Βαπτίσματος; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σύνθετος ἐκ ψυχῆς καί σώματος• καί τό μέν σῶμα καθαρίζεται μέ τό ὕδωρ ὁπού φαίνεται, ἡ δέ ψυχή ὡς ἀόρατος, μέ τήν χάριν τοῦ ἀοράτου καί θείου Πνεύματος.

Τήν εὐεργεσίαν τῆς καθάρσεως δέν χαρίζει τό ὕδωρ, ἀλλά τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιφοίτησις καί παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁπού ἔρχεται μυστικά καί μᾶς χαρίζει τήν χάριν καί τό δώρημα τῆς ἐλευθερίας μας. Τό ὕδωρ ὑπηρετεῖ ἁπλῶς διά νά φαίνεται καί αἰσθητῶς ἡ ἀόρατος κάθαρσις• διότι καθώς ἔχομεν συνήθειαν νά καθαρίζωμε μέ τό ὕδωρ τόν ῥύπον καί βόρβορον τοῦ σώματος, ἔτσι δηλώνομεν μέ αὐτό τήν μυστικήν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς, φανερώνοντες μέ αἰσθητόν πρᾶγμα τήν ἀσώματον λαμπρότητα.

Λοιπόν, ἄς μή καταφρονῶμεν τό θεῖον λουτρόν, οὔτε νά τό θεωροῦμεν ἁπλοῦν ὕδωρ, διότι καθώς ὁ προσφερόμενος κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ἄρτος καί οἶνος εἶναι ψιλός ἄρτος καί οἶνος πρό τῆς εὐλογίας, ἀλλά μετά τήν εὐλογίαν καί τόν ἁγιασμόν τοῦ θείου Πνεύματος ὁ ἄρτος γίνεται Σῶμα Χριστοῦ καί ὁ οἶνος Αἷμα Χριστοῦ κατά ἀλήθειαν, ἔτσι καί τό ὕδωρ νοητῶς ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπον μέ τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ παναγίου Πνεύματος.

Ἀλλά διά ποίαν αἰτίαν μέ τό ὕδωρ γίνεται ἡ κάθαρσις; καί γιατί σὲ τρεῖς καταδύσεις βαπτιζόμεθα; ῎Ακουσον• ἀπό τά τέσσαρα στοιχεῖα ἔγινεν ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος, ἤτοι ἀπό πῦρ, ἀέρα, ὕδωρ καί γῆν. Ὁ Χριστός μας λοιπόν ἐτάφη στήν γῆν ὡς ἄνθρωπος, γιά νά ἀνατείλη ἀπό ἐκεῖ τήν ζωήν. Ἐμεῖς δέ, λαμβάνοντες τό Βάπτισμα σὲ μίμησιν τοῦ Κυρίου καί τοῦ θανάτου αὐτοῦ, στήν γῆν μέν δέν θαπτόμεθα, εἰμή μόνον ὅταν ἀποθάνωμε τελείως, ἀλλά ἐμβαίνομεν στό ὕδωρ ὅπου εἶναι τό συγγενές στοιχεῖον τῆς γῆς, καί σ’ αὐτόν τόν Χριστόν συνθαπτόμεθα, καθώς αὐτός στήν γῆν• καί μέ τήν τρίτην κατάδυσιν εἰκονίζομεν τήν τριήμερον Ἀνάστασιν, λέγοντες τά ὀνόματα τῶν τριῶν ἁγίων Ὑποστάσεων, Πατρός, καί Υἱοῦ, καί Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἑνός καί μόνου Θεοῦ, ἀπό τόν ὁποῖον ἐπλάσθημεν. Σ’ Αὐτόν δέ πιστεύομεν, καί ἐλπίζομεν νά μᾶς ἀνακαινίση πάλιν στήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως, καί νά μᾶς δώση ζωήν τήν ἄφθαρτον καί αἰώνιον.

«Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντός ἡμῶν ἐστίν»• δέν εἶναι μακράν ἀλλά κατοικεῖ στήν καθαρότητα καί διάθεσιν τῆς ψυχῆς. ῞Οσοι λοιπόν ἐδῶ πολιτεύονται κατά τό Εὐαγγέλιον καλά καί θεάρεστα, ἔχουν τήν Βασιλείαν μέσα τους, ἡ ὁποία δέν εἶναι βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί ἄσκησις. Ἡ Εὐαγγελική πολιτεία μᾶς προξενεῖ τήν οὐράνιον Βασιλείαν. Βασιλεία οὐρανῶν λέγεται καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ ἀνάβασις στούς Οὐρανούς. Βασιλεία οὐρανῶν λέγονται καί τά ἀκήρατα ἐκεῖνα καί ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς μελλούσης αἰωνίου μακαριότητος, τά ὁποῖα κληρονομοῦν ὅσοι πολιτευθοῦν ἐδῶ θεάρεστα.

Γιά νά ἀξιωθῶμε, λοιπόν, ἐκείνης τῆς ἀῤῥήτου ἀγαλλιάσεως καί ἀφράστου εὐφροσύνης καί ἀπολαύσεως καί νά συμβασιλεύωμε μέ τόν Βασιλέα τῶν ἁπάντων, ἄς φροντίσωμεν ἐδῶ νά ἀποκτήσωμεν τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν μέσα μας• μέ τήν ὑψοποιόν ταπείνωσιν καί τήν μακαρίαν ἀπάθειαν, διότι χωρίς αὐτές τίς ἀρετές δέν ἀξιούμεθα νά γίνωμεν κληρονόμοι.

«Ἀπό τότε ἤρξαντο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν• μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἦλθεν αὐτός ὁ προσδοκώμενος καί πιστευόμενος Χριστός, γιά νά μᾶς παρακινήση νά πολιτευθῶμε στήν γῆν ἐνάρετα ὡς οὐράνιοι. Ἐπλησίασεν ἀληθῶς σὲ μᾶς ἡ Βασιλεία, ἐπειδή ὁ Θεός ἐφάνη στήν γῆν καί μᾶς ἔδειξε ὁδόν σωτηρίας καί ἀληθείας ἐπίγνωσιν. Μᾶς ἐδίδαξε τά ὠφέλιμα καί σωτήρια, ἤνοιξε τόν Παράδεισον καί μᾶς ἔδωκεν Πνεῦμα ἅγιον. Βαπτίζεται στόν Ἰορδάνην ὁ μόνος καθαρός καί ἀκήρατος, γιά νά καθαρίση τίς ἁμαρτίες μας, νά ἁγιάση ἐμᾶς καί τά ὕδατα, καί νά συντρίψη τὶς κεφαλὲς τῶν δρακόντων. Μᾶς ἔσωσεν ὁ Κύριος καί μᾶς ἐλύτρωσεν ἀπό τήν αἰχμαλωσίαν τοῦ δαίμονος. Μᾶς ἐχάρισε δέ τήν δωρεάν τοῦ θείου Βαπτίσματος, γιά νά τήν φυλάξωμεν καθαράν καί ἀμόλυντον.

Λοιπόν, ἄς προσέχωμε μέ πολλήν ἐπιμέλειαν καί ἀκρίβειαν νά μή μολύνωμεν τό ἅγιον Βάπτισμα. ῎Ας εὐλαβηθῶμε τήν χάριν, ἄς τηρήσωμε τήν κάθαρσιν καί ἄς φυλάξωμε τόν ἁγιασμόν.

῞Οσοι δέ ἡμάρτησαν, ὥσπερ ἐγώ, εἶναι χρεῶσται νά κλαύσουν καί νά θρηνοῦν, ἕως νά βγάλουν τόσα δάκρυα, ὅσον ἦτον τό ὕδωρ ὁπού τούς ἐβάπτισεν, καθώς τό λέγει ὁ ἱερός Θηκαρᾶς• «πότε ἐκβλύσω δάκρυον, ἵνα ἀντισωθῆ τῷ ὕδατι τοῦ Βαπτίσματος;» Ἀλλά εὐλογητός ὁ Θεός, ὁπού μᾶς ἐχάρισε τό δεύτερον Βάπτισμα, τῆς μετανοίας λέγω τά δάκρυα, μέ τά ὁποῖα ξαναβαπτίζεται ὁ ἄνθρωπος καί ὅλα του τά ἁμαρτήματα ἐξαλείφονται• τό ὁποῖον, ἄν ἔλιπεν, κανείς δέν ἐσώζετο. Τῷ δέ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν δόξα, τιμή, κράτος καί προσκύνησις, καί νῦν καί ἀεί καί στούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ