Kυριακή πρό τῶν Φώτων

Kυριακή πρό τῶν Φώτων

«Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ… Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ῎Αγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου ἔμπροσθεν σου. Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ». Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος τόν τελευταῖον ἀπό ὅλους τούς Προφήτες Ἰωάννην τόν Πρόδρομον ἀποκαλεῖ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, διότι τό τέλος τοῦ Νόμου καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔγινεν ἀρχή τῆς Καινῆς, δηλαδή τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος· μᾶς ἀναγγέλει καλά καί ὠφέλιμα μηνύματα, τοὐτέστιν δικαιοσύνην, ἁγιασμόν, ἀπολύτρωσιν, υἱοθεσίαν Θεοῦ, κληρονομίαν τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί ἐλευθερίαν κολάσεως.

Ἀποκαλεῖ τόν Πρόδρομον ῎Αγγελον γιά τήν ἀγγελικήν ζωήν πού ἔζησε καί γιατί μᾶς ἀνήγγειλε τόν ἐρχομόν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. «Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». ῞Οπως στόν ἄνθρωπον προηγεῖται ἡ φωνή καί ἀκολουθεῖ ὁ λόγος, ἔτσι καί πρό τοῦ Λόγου τοῦ Πατρός, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰωάννης προεμήνυσεν τόν ἐρχομόν τοῦ Κυρίου, στό ἐπίγειον κήρυγμα καθώς καί στήν εἰς ῞ᾼδου κάθοδον Αὐτοῦ· γι’ αὐτό ὄχι μόνον φωνή τοῦ Λόγου λέγεται, ἀλλά καί Προφήτης καί Πρόδρομος καί λύχνος φωτός ὀνομάζεται· ἐπειδή προετοιμάζει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μέ μετάνοιαν νά ὑποδεχθοῦν τόν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὁδός εὐθεῖα λέγεται τό Εὐαγγέλιον καί τρίβοι τά νομικά προστάγματα, ὡς κατατετριμμένα καί πεπαλαιωμένα. «῞Ετοιμοι γίνεσθε πρός τήν εὐαγγελικήν πολιτείαν καί ἀφήσατε τὶς νομικὲς διατάξεις, διότι τό Πνεῦμα εἶναι εὐθές καί ἀγαθώτατον καί μή νοεῖτε τόν νόμον σαρκικῶς, ἀλλά πνευματικῶς».

Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου δέν ἔδιδε τήν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἀλλά προξενοῦσε μόνον μετάνοιαν στούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἦλθεν ὁ Πρόδρομος καί ἐκήρυττε τό βάπτισμα τῆς μετανοίας, ὅπως ἐκεῖνοι πού μετανοήσουν καί δεχθοῦν τόν Χριστόν, λάβουν τήν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων, καθώς καί ὁ θεῖος Παῦλος τονίζει· «ἀπελούσασθε καί ἡγιάσθητε, ὄχι μέ τοῦ Ἰωάννου τό βάπτισμα, ἀλλά στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ»· «ἀλλά ἡγιάσθητε, ἀλλά ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Α΄ Κορ. Ϛ, 11). Τό αὐτό λέγει καί ὁ Κύριος εἰς τόν Νικόδημον· «ἐάν μήτις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ μή εἰσέλθη εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Λοιπόν, δέν ἐβάπτιζεν ὁ Ἰωάννης ἐν Πνεύματι, οὔτε ἔδιδε τήν συγ χώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων πού ἐμπόδιζαν τήν σωτηρίαν, οὔτε στήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν παρέπεμπεν

Τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου ἦταν ξένον καί ἀλλοιώτικον ἀπό τῶν ἄλλων Προφητῶν, διότι ἐκεῖνοι ἐκήρυττον πολέμους καί μάχες καί λιμούς, νίκες καί ἀφανισμούς πόλεων, ὁ δέ Πρόδρομος ἐκήρυττεν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, λύτρωσιν γεέννης καί αἰωνίου κολάσεως. Καί ὄχι μόνον μέ λόγια ἐδίδασκεν, ἀλλά καί μέ ἔργα σκληραγωγίας καί ἀσκήσεως, τρώγων μόνον ἄγρια χόρτα καί φορῶν τρίχας καμήλου, διά νά σκεπάζη τίς σάρκες του.

Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δέν ἔλαβεν ἀπό τό ῞Αγιον Βάπτισμα, μόνον ὅσον ἐχρειάζετο γιά νά ἀφανισθῆ ἡ ἁμαρτία, ἀλλά καί μέ θεϊκά χαρίσματα ἐστολίσθη, καί ἀνεγεννήθη, καί ἀπελυτρώθη, καί υἱοθεσίας ἠξιώθη. ῎Ας μή νομίζωμε, λοιπόν, ὅτι μόνον τίς ἁμαρτίες ἐξαλείφει τό Βάπτισμα, ἀλλά ὅτι γίνεται καί πρόξενος θείας κοινωνίας. Πλήν γιά νά μή νομίσουν ἐκεῖνοι ὁπού βαπτίζονται, ὅτι μέ αὐτό μόνον σώζονται χωρίς ἔργα θεάρεστα, ἐπρόσθεσε καί ταῦτα καθώς ὁ θεηγόρος Ματθαῖος ἔγραψεν· «Ὁ Χριστός κρατεῖ εἰς τάς χεῖράς του τό πτύον καί λιχνίζει τήν παγκόσμιον ἅλωνα καί ξεχωρίζει τούς ἐναρέτους ἀνθρώπους καί τούς ἐσοδιάζει στήν ἀποθήκην τῆς οὐρανίου Βασιλείας του, ὡσάν καλόν σῖτον καί εὔχρηστον, τούς δέ ἁμαρτωλούς καί ἀμετανοήτους πού εἶναι ὡσάν τό ἄχυρον ἄχρηστοι, θά κατακαύση εἰς τό ἄσβεστον πῦρ τῆς ἀτελευτήτου κολάσεως, νά ὀδύρωνται αἰωνίως».

῎Ας κλαύσωμε λοιπόν, ἀδελφοί, ἀπό τώρα πού χρήζουν τά δάκρυα· ἄς ἐξομολογηθοῦμεν τίς ἁμαρτίες μας καί ἄς καθαρισθοῦμε, γιά νά μή κατακριθοῦμε στό πῦρ ὡς ἄχρηστα ἄχυρα, ἀλλά νά εὑρεθῶμε σῖτος καλός, καί νά συναχθῶμε στήν ἀποθήκην τῆς Οὐρανίου μακαριότητος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ καί Θεῷ ἡμῶν· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, σύν Πατρί καί Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί στούς αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ