Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Kυριακή πρό τῆς Xριστοῦ Γεννήσεως

Kυριακή πρό τῆς Xριστοῦ Γεννήσεως.

«Βίβλος Γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ υἱοῦ Ἀβραάμ». Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους πού ἐπίστευσαν στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Τό δέ Ἰησοῦς ἑρμηνεύεται Σωτήρ. Χριστοί ἐλέγοντο οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἱερεῖς, διότι ἐχρίοντο μέ τό ἅγιον ἔλαιον τό ὁποῖον ἔχυναν στήν κεφαλήν ἐκείνου πού ἐψηφίζοντο.

Περισσότερα...
Kυριακή  ΙΑ΄ Λουκᾶ Ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου.

Kυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ Ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου.

Ἡ χαρά καί ἀπόλαυσις τῆς  αἰωνίου  βασιλείας  παραβάλλεται πρός δεῖπνον μεγαλοπρεπές, πού ἑτοίμασεν ὁ Θεός καί στόν ὁποῖον ἐκάλεσεν ὄχι ὅλους, ἀλλά πολλούς. Καί,  κατά  τήν  ὥραν τοῦ δείπνου, ἔστειλε τόν δοῦλον του, νά εἰπῆ στούς προσκαλεσμένους· ἐλᾶτε, διότι εἶναι πλέον ὅλα ἕτοιμα.

Περισσότερα...
Kυριακή  Ι΄  Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης γυναικός

Kυριακή Ι΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης γυναικός

Ἐδίδασκεν ὁ Κύριος στήν συναγωγήν τῶν Ἑβραίων καί παρευρίσκετο μεταξύ τῶν ἀκροατῶν μία γυναῖκα, ἡ ὁποία ἐκ συνεργείας τοῦ πονηροῦ πνεύματος κατείχετο ἀπό  ἀσθένειαν γιά δεκαοκτώ χρόνια, καί ἦταν σκυμμένη διαρκῶς μέ κυρτωμένον τό σῶμα της, καί δέν ἠμποροῦσεν καθόλου νά σηκώση τό κεφάλι. ῞Οταν  τήν  εἶδεν  ὁ  Ἰησοῦς, τῆς  εἶπεν·  «γύναι, εἶσαι  λυμένη καί ἐλευθερωμένη ἀπό τήν ἀῤῥώστια σου», καί βάζοντας ἐπάνω της τά χέρια του, αὐτομάτως ἐπανέκτησεν τήν ὀρθίαν στάσιν τοῦ σώματος, καί ἐδόξαζεν τόν Θεόν γιά τήν θεραπείαν της.

Περισσότερα...
Kυριακή  ΙΔ Λουκᾶ | Ἡ  θεραπεία  τοῦ  τυφλοῦ  τῆς  Ἱεριχοῦς

Kυριακή ΙΔ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς

Ἀπό ὅλες τίς αἰσθήσεις τοῦ σώματος, ἡ ὅρασις εἶναι ἡ ποθεινοτέρα στόν ἄνθρωπον, καί ὅποιος εἶναι ὑστερημένος αὐτῆς, διάγει βίον ἀβίωτον, καί ζῆ μίαν ζωήν πολύ τεθλιμμένην καί περίλυπον. Καί πλούσιοι νά εἶναι δέν εὐχαριστοῦνται, ὅταν δέν ἔχουν τό γλυκύτατον φῶς, νά βλέπουν τά ὡραιότατα ποιήματα τοῦ πανσόφου Θεοῦ.

Περισσότερα...
Kυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ | Ὁ πλούσιος νεανίσκος

Kυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ | Ὁ πλούσιος νεανίσκος

Κάποιος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ἠρώτησε τόν  Κύριον  καί  εἶ πε• «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί νά κάμω γιά νά κληρονομήσω ζωήν αἰώνιον»; Εἶπε  δέ  πρός  αὐτόν  ὁ  Ἰησοῦς•  «γιατί  μέ  ἀποκαλεῖς  ἀγαθόν; Κανείς δέν εἶναι ἀγαθός, παρά  μόνον  ὁ  Θεός». Γνωρίζεις  τίς ἐντολές• νά μή μοιχεύσης, νά μή φονεύσης, νά μή κλέψης, νά   μή ψευδομαρτυρήσης, νά τιμᾶς τόν πατέρα σου καί τήν  μητέρα σου.

Περισσότερα...
Kυριακή Θ΄ Λουκᾶ Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου

Kυριακή Θ΄ Λουκᾶ Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου

Κάποιου πλουσίου ἀνθρώπου εὐτύχησαν καί ἀπέδωσαν πλουσίαν παραγωγήν τά χωράφια του. Καί, ἀντί νά εὐχαριστήση τόν Θεόν, ἐσυλλογίζετο μέσα του• τί νά κάμω, διότι δέν ἔχω ποῦ νά συγκεντρώσω τούς καρπούς τῶν χωραφιῶν μου, οἱ ὁποῖοι θέλω νά γίνουν ἰδικοί μου, ὥστε νά τούς ἀπολαύσω μόνος μου.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ