Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Λόγος εις την Κυριακήν μετά των Φώτων

Λόγος εις την Κυριακήν μετά των Φώτων

«Ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καί γιατί ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος; τάχα δέν ἔφθανε μόνο τό Πνεῦμα  τό  ῞Αγιον πρός τήν τελείωσιν τοῦ Βαπτίσματος; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σύνθετος ἐκ ψυχῆς καί σώματος• καί τό μέν σῶμα καθαρίζεται μέ τό ὕδωρ ὁπού φαίνεται, ἡ δέ ψυχή ὡς ἀόρατος, μέ τήν χάριν τοῦ ἀοράτου καί θείου Πνεύματος.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ