Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Kυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Kυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Φοβερά καί ἔντρομος εἶναι ἡ  ἡμέρα  ἐκείνη  τῆς  Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας, τῆς μελλούσης κρίσεως καί δικαίας ἀνταποδόσεως. Φρικτόν τό δικαστήριον, ὅταν ἑτοιμασθοῦν οἱ θρόνοι, τά βιβλία ἀνοίξουν, καί καθίση ὁ δίκαιος Κριτής, ἀπό ἀναριθμήτους Ἀγγέλους θεοπρεπῶς περικυκλούμενος καί ὡς Βασιλεύς τῶν ἁπάντων δορυφορούμενος, γιά νά κρίνη τόν κόσμον.

Περισσότερα...
Κυριακή Τελώνου κ Φαρισαίου

Κυριακή Τελώνου κ Φαρισαίου.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ἐνυπόστατος τοῦ Θεοῦ Σοφία καί δύναμις, ὅπου ἐρευνᾶ τίς καρδιές ὅλων μας, καί οἰκονομεῖ τήν σωτηρίαν μας, ὡς ἰατρός ἐπιμελής καί σοφώτατος ἀνάμεσα στίς ἄλλες Του παραβολές, εἶπε καί αὐτήν τήν ὑπερφυῆ καί θαυμάσιον, τοῦ ταπεινοῦ Τελώνου, καί τοῦ ὑψηλόφρονος Φαρισαίου.

Περισσότερα...
Ἡ θεραπεία τῆς θυγατρός τῆς Χαναναίας. Κυριακή ΙZ΄ Ματθαίου.

Κυριακή ΙZ΄ Ματθαίου.| Ἡ θεραπεία τῆς θυγατρός τῆς Χαναναίας.

Μεγάλον ἐφόδιον τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ καταφυγή  του στήν προσευχήν, ὅταν γίνεται μέ καθαρήν διάνοιαν. Ὁ Θεός ὑπακούει, ὅταν τό αἴτημα τοῦ εὐχομένου εἶναι πρός τό συμφέρον του, διότι πολλές φορές εἶναι καλύτερον νά μήν εἰσακουσθῆς, πάρεξ νά λάβης τήν αἴτησιν σου εἰς βλάβην.

Περισσότερα...
Kυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ Ἡ σωτηρία τοῦ Zακχαίου

Kυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ | Ἡ σωτηρία τοῦ Zακχαίου.

Ἡ πλεονεξία εἶναι παλαιά ζύμη, καί ὅπου πέση δημιουργεῖ βόρβορον, καί ὅποιος κερδίση ὀλίγα ἀπό ἀδικίαν, ὅλον του τό πρᾶγμα ἐζύμωσε καί ἐζημίωσε, καί χάνει τά πολλά πού εἶχε, γιά τά ὀλίγα πού ἀδίκως ἀπόκτησεν.

Περισσότερα...
Kυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν

Kυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν

Ἡ εὐχαριστία κάμνει αὐτούς πού τήν ἔχουν εὐγνώμονες, ἡ δέ ἀχαριστία κάμνει τούς φίλους της σκληρούς καί ἀγνώμονες• ἡ εὐχαριστία μᾶς χαρίζει ὅσα καλά ἔχομεν, τά συντηρεῖ καί τά διαφυλάττει, ἐνῶ διώκει μακράν ὅλα τά κακά καί βλαβερά• ἡ δέ ἀχαριστία σκορπίζει τά καλά πού  ἔχομεν, καί μᾶς προξενεῖ πολλές ζημίες καί τήν αἰωνίαν κόλασιν.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ