Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Ε΄ Νηστειῶν Kυριακή Mαρίας τῆς Aἰγυπτίας

Ε΄ Νηστειῶν | Kυριακή Mαρίας τῆς Aἰγυπτίας

῞Οταν ἔμελλε νά σταυρωθῆ ὁ Χριστός, παραλαμβάνει τούς δώδεκα Μαθητές, καί τούς λέγει ὅσα ἔμελλε νά πάθη γιά τήν σωτηρίαν ἡμῶν. Προλέγει ὁ Χριστός τά μέλλοντα γιά δύο λόγους• ὁ πρῶτος, γιά νά ἀκούσουν πρωτύτερα ὅσα ἔμελλε νά πάθη, γιά νά μή πολυπικρανθοῦν τότε ἐπάνω στήν ὥραν, βλέποντές τον ἔτσι καταφρονεμένον σὲ ἄτιμον θάνατον• διότι ὅταν γνωρίζη κανείς πρωτύτερα τήν θλῖψιν πού μέλλει νά τοῦ ἔλθη, δέν πολυπικραίνεται τότε, ὅταν τοῦ ἔλθη ξαφνικά καί ἀπροσδόκητα.

Περισσότερα...
Δ΄ Νηστειῶν | Kυριακή Ἰωάννου τῆς Kλίμακος.

Δ΄ Νηστειῶν | Kυριακή Ἰωάννου τῆς Kλίμακος.

Κάθε ἀνθρώπινη ψυχή πού ἔχει πάθος καί ἀσθένειαν ἀθε- ράπευτον, δειλιᾶ καί φοβᾶται, καί ἔρχεται σὲ ἔκστασιν. ῞Οταν βλέπη ἕνας πατέρας τόν υἱόν του νά ἔχη δεινή ἀσθένεια, καί δέν ἠμπορεῖ νά τόν βοηθήση, αὐτός ὀδυνᾶται στήν καρδίαν καί πονᾶ περισσότερον. Τέτοιαν ὀδύνην εἶχε καί ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, βλέποντας τό παιδί του ἀσθενημένο ἀνίατα, καί πειραζόμενον ἀπό τό δαιμόνιον.

Περισσότερα...
Γ΄ Νηστειῶν Kυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Γ΄ Νηστειῶν | Kυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Ἐάν ἐκείνη ἡ ῥάβδος τοῦ μακαρίου Μωϋσέως τοῦ Προφήτου, πού ἦταν Σταυροῦ τύπος καί προεικόνισμα ἐτέλεσε πόσα θαυμάσια, τόσα καί περισσότερα θά κάμη αὐτός ὁ Τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός, ὄχι συμβολικῶς προτυπούμενος, ἀλλά ὁλόκληρος βλεπόμενος στά μάτια μας καί προσκυνούμενος; Αὐτός ὁ ζωοποιός καί σωτήριος Σταυρός θέλει μαστιγώσει τόν νοητόν Φαραώ καί ἐχθρόν μας τόν ἀρχέκακον μέ ὅλην του τήν ἀόρατην στρατιάν.

Περισσότερα...
Β΄ Νηστειῶν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Β΄ Νηστειῶν | Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Ἐπαναλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερον τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, καί εἶναι ἡ παροῦσα Κυριακή ὡς μία συνέχεια τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, μέσα στήν μεγαλειώδην περίοδον τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Μέ τήν πρώτη Κυριακήν ἐπροφυλάχθη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τόν ἐξανατολισμόν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ κίνδυνος τοῦ ἐκδυτικισμοῦ –  Παπισμοῦ.

Περισσότερα...
Kυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Kυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερον καί  ἡ  Ἁγία  μας  Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν νίκη τῶν  Ὀρθοδόξων  κατά  τῆς  εἰκονομαχίας, τόν θρίαμβον τοῦ δόγματος. Οἱ δύο πρῶτες Κυριακές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ Κυριακή τοῦ Ἁγίου  Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ,  ῥίχνουν  τό  βάρος σέ θέματα πίστεως, ἐνῶ οἱ ἄλλες τρεῖς Κυριακές ῥίχνουν τό βάρος στήν ἄσκησιν.

Περισσότερα...
Kυριακή τῆς Tυρινῆς

Kυριακή τῆς Tυρινῆς

Ἰδού τό ἐπί θύραις στάδιον τῆς νηστείας ὑπανοίγεται σήμερον, καί ὁ πόλεμος συγκροτεῖται τοῦ πνεύματος. ῎Ας εἰσέλθωμεν λοιπόν μέ πολλήν εὐφροσύνην καί ἀγαλλίασιν στά πρόθυρα τῆς ἐγκρατείας, εὐχαριστοῦντες τόν Κύριον, πού ἀποφύγαμε τήν δεινήν ζάλην τῆς τρικυμίας τοῦ νοητοῦ κλύδωνος, καί φθάσαμε στόν καλόν λιμένα, τόν ἥσυχον καί ἀκίνδυνον, τόν γαληνόν ἀληθῶς καί σωτήριον.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ