Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Kυριακή τοῦ Tυφλοῦ

Kυριακή τοῦ Tυφλοῦ

Περνώντας ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό ἱερόν, συναντάει ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς, καί τόν ἐρωτοῦν οἱ Μαθητές αὐτοῦ, λέγοντες: «Διδάσκαλε ποιός ἡμάρτησε αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, γιά νά γεννηθῆ τυφλός;» Αὐτό τό εἶπαν γιατί πρωτύτερα εἶχαν ἀκούσει τόν Χριστόν πού εἶπε εἰς τόν παράλυτον• «βλέπε ἔγινες ὑγιής, μή ἁμαρτήσης πλέον». Βλέποντες τώρα τόν τυφλόν, καί ἀκούσαντες ὅτι ἔτσι ἐγεννήθη, ἐθαύμασαν καί ἐρώτησαν νά μάθουν, ἄν ἦταν αὐτός ἡ αἰτία, ἤ οἱ γονεῖς του, πού ἐγεννήθη ὁλότυφλος.

Περισσότερα...
Kυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Kυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ὁ Κύριος, κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιπορίαν, κάθεται νά ξεκουρασθῆ καταμεσήμερον στήν πηγήν τοῦ φρέατος Ἰακώβ, καί ἔρχεται ἀπό τήν κοντινή πόλιν Σαμάρειαν, μία γυναῖκα νά ἀντλήση ὕδωρ. Διψῶντας ὁ Ἰησοῦς, ἐζήτησεν ὕδωρ ἀπό τήν Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία ἐγνώρισεν ἀπό τήν ἐνδυμασίαν καί τήν ὁμιλίαν, ὅτι ἦταν Ἰουδαῖος ὁ Κύριος, καί τοῦ λέγει• πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾶς ὕδωρ ἀπό ἐμέ ποῦ εἶμαι Σαμαρείτιδα

Περισσότερα...
Kυριακή τοῦ Παραλύτου

Kυριακή τοῦ Παραλύτου

Πολλά καί μεγάλα κακά προξενοῦν τά ἁμαρτήματα στόν ἄνθρωπο, ἐπειδή δέν μολύνουν μόνον τήν ψυχήν, ἀλλά βασανίζουν καί τό σῶμα• διότι ὅταν πλεονάση καί περισσεύση ὑπέρμετρα ἡ κακία, ζημιώνει τήν ψυχήν μαζί μέ τό σῶμα. Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δέν φροντίζουν γιά τήν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς, ὥστε νά διορθωθοῦν οἱ ἄφρονες σωφρονούμενοι, ὅταν ὅμως ἀῤῥωστήση τό σῶμα, λαμβάνουν πολλήν φροντίδαν, καί μέ κάθε τρόπον σπουδάζουν νά τό ἀνακτήσουν.

Περισσότερα...
Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Kυριακή τῶν Mυροφόρων.

Θαυμαστή εἶναι ἡ παροῦσα Κυριακή, καί ὄντως ἁγία ἡμέρα, προσκυνητή καί σεβάσμιος, διότι σήμερα ἀναγινώσκομεν τά θεῖα Παθήματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά μιμούμεθα, κατανυγόμεθα καί πνευματικά ἀγαλλόμεθα καί πληρούμεθα εὐφροσύνης, γιατί ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθεν θεληματικά στό σωτήριον Πάθος.

Περισσότερα...
Kυριακή τοῦ Θωμᾶ

Kυριακή τοῦ Θωμᾶ

Τήν περασμένην Κυριακήν τῆς Λαμπρῆς ἀνέστη ὁ Κύριος γενόμενος ἀπαρχή τῆς ἀφθαρσίας τῶν κεκοιμημένων. Σήμερον δέ ὁπού εἶναι νέα Κυριακή, προερτάζομεν τήν ἀφθαρσίαν καί ἀνακαίνισιν ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου πλάσματος, διότι ἡ λαμπρά Κυριακή σὰν πρώτη, τήν πρώτην Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ συμβολικῶς ἐσημείωσεν, αὐτή δέ ἡ νέα Κυριακή σαφέστατα εἰκονίζει τήν δευτέραν αὐτοῦ Παρουσίαν.

Περισσότερα...
Kυριακή τῶν Bαΐων

Kυριακή τῶν Bαΐων

«Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς στὴν πόλιν Βηθανίαν». Μέ πολλήν τιμήν εἰσῆλθεν ὁ Κύριος στήν Ἱερουσαλήμ, διότι, ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης θαυματουργίας πού ἔκαμε στόν Λάζαρον, τόν ἐπῆρε ὁ λαός μέ περισσοτέραν εὐλάβειαν, καί τόν προϋπάντησαν ὡς Δεσπότην καί Βασιλέα, ὡς νικητήν τοῦ θανάτου, κράζοντες• «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ