Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου. Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου | Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

Ἀπαραίτητον στοιχεῖον γιά νά εὐαρεστήση ὁ ἄνθρωπος στόν Θεόν εἶναι ἡ πίστις. Διά πίστεως ὁ προπάτωρ ἡμῶν Ἀβραάμ στό βαθύ γῆρας του ἀπό τήν ἄγονον μήτραν τῆς γυναικός του ἐγέννησεν τόν υἱόν του Ἰσαάκ, καί ἔγινεν πατήρ πολλῶν ἐθνῶν, κατά τήν πρόῤῥησιν τοῦ Θεοῦ.

Περισσότερα...
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου | Ὁ ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου | Ὁ ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς

Μᾶς ἐδίδαξεν πρότερον ὁ Κύριος νά μή θησαυρίζωμεν στή γῆν, ὅπου ὅλα φθείρονται καί κλέπτονται, ἀλλά στούς οὐρανούς νά συνάγωμεν τούς θησαυρούς, ὅπου διαμένουν πάντοτε ἄφθαρτοι καί ἀδαπάνητοι. Σήμερον μᾶς διδάσκει λέγοντας ὅτι «ὁ ὀφθαλμός εἶναι ὁ λύχνος τοῦ σώματος», καί ὅτι ὅποιαν ἐνέργειαν προσφέρει στό σῶμα ὁ ὀφθαλμός, τήν αὐτήν προσφέρει καί στήν ψυχήν μας ὁ νοῦς.

Περισσότερα...
Κυριακή Β΄ Ματθαίου Οἱ πρῶτοι μαθηταί

Κυριακή Β΄ Ματθαίου | Οἱ πρῶτοι μαθηταί

Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς πλησίον τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, συνήντησε τούς ἀδελφούς Ἀνδρέαν καί Πέτρον οἱ ὁποῖοι ἑτοίμαζαν τά δίκτυα, διότι ἦταν ἁλιεῖς, καί τούς λέγει• «Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων»• εὐθύς ὡς ἤκουσαν τόν ἠκολούθησαν, καί ἔδειξαν στόν Χριστόν ὑπακοήν καί εὐγνωμοσύνην θαυμάσιον• ὁμοίως καί οἱ δύο αὐτάδελφοι Ἰωάννης καί Ἰάκωβος, ἄφησαν τήν βάρκαν καί τόν πατέρα τους, καί μέ ὁμοίαν προθυμίαν, ὅπως καί οἱ προηγούμενοι, ἠκολούθησαν τόν Χριστόν.

Περισσότερα...
Kυριακή Α΄ ΜατθαίουΤῶν Ἁγίων Πάντων.

Kυριακή Α΄ Ματθαίου | Τῶν Ἁγίων Πάντων.

«Εἶπεν ὁ Κύριος• πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς». Σὲ μαρτύριον προτρέπει καί παρακινεῖ τούς Ἀποστόλους ὁ Χριστός, καί παρασκευάζει τίς καρδιές τους νά καταφρονοῦν ὅλες τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς, τίς προσβολές καί ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν, καί ὄχι μόνον τά λυπηρά τοῦ σώματος, ἀλλά καί αὐτόν τόν ἐπίπονον θάνατον.

Περισσότερα...
Kυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Kυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Σοφία καί Δύναμις του Θεοῦ, ὁ ὁποῖος προσκαλεῖ τούς διψῶντας νά πίουν ἐάν θέλουν. Αὐτός εἶναι ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ συναΐδιος καί συνάναρχος, ὁ ὁποῖος στέκει πάντοτε, παρακινώντας τούς διψασμένους νά πίνουν. Αὐτός εἶναι ὁ γλυκασμός, ἡ πόσις ἡ ὄντως ζωήῤῥυτος. «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος». Καθώς λοιπόν ἐπιποθεῖ ἡ διψασμένη ἔλαφος τήν βρύσιν τοῦ ὕδατος, ἔτσι πρέπει νά διψοῦμεν καί ἡμεῖς τά θεῖα νάματα καί διδάγματα τοῦ Κυρίου.

Περισσότερα...
Kυριακή τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων

Kυριακή τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πληρώσας ἅπασαν τήν ἔνσαρκον Αὐτοῦ οἰκονομίαν, ἀνῆλθεν στούς οὐρανούς καί ἀποκατέστη στόν θρόνον τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ. Θέλοντας λοιπόν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νά δείξουν ὅτι ἀληθῶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τέλειος ὤν Θεός, ἐγένετο καί τέλειος ἄνθρωπος καί σαρκωθείς καί σταυρωθείς καί ταφείς καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης, ὡς ὁμοούσιος καί ὁμότιμος τοῦ Πατρός, δι’ αὐτό, ἀμέσως μετά τήν ἑορτήν τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναλήψεως, ἐθέσπισαν ἑορτήν ἡ ὁποία τιμᾶ τόν σύλλογον τῶν Πατέρων

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ