Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου | Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου.

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου | Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου.

Μετά τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τῶν τριῶν προκρίτων Μαθητῶν, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς στό πλῆθος τοῦ λαοῦ καί τόν πλησίασεν κάποιος ἄνθρωπος, πού γονάτισεν ἐμπρός του, καί ἔλεγε• «Κύριε, δεῖξον ἔλεος καί εὐσπλαγχνίαν στόν υἱόν μου, διότι σεληνιάζεται καί ὑποφέρει ἄσχημα, ἀλλά καί κινδυνεύει, διότι πολλές φορές πίπτει στήν φωτιάν καί πολλές φορές στό ὕδωρ, μέ ἀποτέλεσμα ἤ νά καῇ ἤ νά πνιγῇ.

Περισσότερα...
Κυριακή Θ΄ Ματθαίου | Ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπί τῆς θαλάσσης.

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου | Ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπί τῆς θαλάσσης.

Βλέποντας ὁ λαός τόν θαυμαστόν πολλαπλασιασμόν τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ὀψαρίων, διακατέχεται ἀπό ἐνθουσιασμόν καί θέλει νά ἀνακηρύξη τόν Ἰησοῦν βασιλέα. Γιά νά μή παρασυρθοῦν λοιπόν οἱ Μαθητὲς πρός τοῦτο, τούς ἀναγκάζει νά ἐπιβιβασθοῦν σὲ πλοιάριον καί νά περάσουν στό ἀπέναντι μέρος τῆς λίμνης, ἕως ὅτου Αὐτός διαλύση τόν ὄχλον.

Περισσότερα...
Κυριακή Η΄ Ματθαίου Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν πέντε ἄρτων.

Κυριακή Η΄ Ματθαίου | Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν πέντε ἄρτων.

Πολλοί εἶναι οἱ προσκεκλημένοι τοῦ Θεοῦ στήν οὐράνιον τράπεζαν, ἐπειδή «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» γιά τήν πολλήν Του ἀγαθότητα, ἀλλά ὀλίγοι εἶναι οἱ ἐκλεκτοί, πού φροντίζουν καί ποθοῦν τήν σωτηρίαν των. Πλουσιοπάροχα θέλει σήμερον μᾶς φιλέψει ὁ θεηγόρος Ματθαῖος στήν Εὐαγγελικήν τράπεζαν ὅπως καί ὁ Χριστός χορταίνει τούς πεινῶντας ψυχικά καί σωματικά σὲ ἔρημον τόπον.

Περισσότερα...
Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου. Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου | Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν

Οἱ σημερινοί δύο τυφλοί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἤκουσαν ἀπό ἄλλους τά μεγάλα θαυμάσια πού ἔκαμνε καθ’ ἑκάστην ὁ Κύριος, καί χωρίς νά τόν ἰδοῦν ἀλλά μόνον ἐξ ἀκοῆς ἐπίστευσαν στόν Χριστόν ὡς καλοπροαίρετοι, καί ἦσαν βέβαιοι ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσσίας, πού ἐκήρυξαν οἱ Προφῆτες. Ἦλθαν, λοιπόν, στόν δρόμον ὅπου ἔμελλε νά περάση, καί ἔκραξαν πρός Αὐτόν μεγαλοφώνως λέγοντες• «ἐλέησον ἡμᾶς, Υἱέ Δαυΐδ».

Περισσότερα...
Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου .Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ.

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου .Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ.

Τό μεγαλύτερον κακόν στόν ἄνθρωπον κατά τόν ῞Αγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην, εἶναι ἡ ἁμαρτία, διότι ὄχι μόνον βλάπτει τήν ψυχήν, καί τήν στερεῖ τῆς θείας χάριτος, ἀλλά προξενεῖ καί στό σῶμα ἀνιάτρευτον ἀσθένειαν. Αὐτό δέ πού λέγομεν ἐνισχύεται καί ἀπό τήν περιγραφήν τοῦ θεηγόρου Ματθαίου, κατά τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν.

Περισσότερα...
Ε΄ Ματθαίου Ἡ θεραπεία τῶν δύο Γεργεσηνῶν δαιμονιζομένων.

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου | Ἡ θεραπεία τῶν δύο Γεργεσηνῶν δαιμονιζομένων.

Καί ἐνῷ διακατείχοντο οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου ἀπό θαυμασμόν περί τῆς ἐπιτιμήσεως καί καταπαύσεως τῆς τρικυμίας τῆς θαλάσσης, λέγοντες• «Τί ἄνθρωπος εἶναι αὐτός στόν ὁποῖον καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑπακούουν», ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς στήν περιοχήν τῶν Γεργεσηνῶν• ἐξέρχονται ἀπό τά μνήματα δύο δαιμονισμένοι νά τόν ὑπαντήσουν, καί γίνονται κήρυκες τῆς ἀληθείας, ὁμολογοῦντες τήν ἐξουσίαν του καί Θεότητα, ὀνομάζοντες αὐτόν Υἱόν Θεοῦ.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ