Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Ὁ Κύριος μας ὄχι μόνον κηρύττει καί διδάσκει, κατά τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν, ἀλλά καί σημεῖα δείχνει καί θαύματα, γιά νά φανερώση μέ αὐτά τήν θείαν αὑτοῦ ἐξουσίαν καί δύναμιν, βεβαιώνοντας τά λεγόμενα μέ τήν ἐπίδειξιν τῶν θαυμάτων. Kυριακή A΄ Λουκᾶ Ἡ θαυμαστή ἁλιεία

Kυριακή A΄ Λουκᾶ Ἡ θαυμαστή ἁλιεία

Ὁ Κύριος μας ὄχι μόνον κηρύττει καί διδάσκει, κατά τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν, ἀλλά καί σημεῖα δείχνει καί θαύματα, γιά νά φανερώση μέ αὐτά τήν θείαν αὑτοῦ ἐξουσίαν καί δύναμιν, βεβαιώνοντας τά λεγόμενα μέ τήν ἐπίδειξιν τῶν θαυμάτων.

Περισσότερα...

Kυριακή μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Tιμίου Σταυροῦ | Περί αὐταπαρνήσεως καί σωτηρίας τῆς ψυχῆς

Μᾶς παραγγέλει σήμερον, ἀδελφοί, ὁ Δεσπότης Χριστός, διά τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς· «ἐκεῖνος πού θέλει νά γίνη ὀπαδός μου καί νά μέ ἀκολουθῆ ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψη κάθε φιλίαν καί σχέσιν πρός τόν διεφθαρμένον ὑπό τῆς ἁμαρτίας ἑαυτόν του καί ἄς λάβη τήν σταθεράν ἀπόφασιν νά ὑποστῆ δι’ Ἐμέ ὄχι μόνον κάθε θλῖψιν καί δοκιμασίαν, ἀλλά καί θάνατον ἀκόμη σταυρικόν, καί τότε ἄς μέ ἀκολουθῆ μιμούμενος τό παράδειγμα μου.

Περισσότερα...
Kυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Tιμίου Σταυροῦ

Kυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Tιμίου Σταυροῦ | Ὁ Σταυρός τοῦ Xριστοῦ.

«Οὐδείς ἀναβέβηκεν στόν οὐρανόν, εἰμή ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ». Θέλει νά εἰπῆ τοῦτο τό χωρίον, ὅτι κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν ἔχει ἀνεβῆ στόν οὐρανόν, γιά νά μάθη τά ἐπουράνια καί νά μᾶς διδάξη περί αὐτῶν, παρά μόνον Ἐκεῖνος, πού ἐκατέβη ἀπό τόν οὐρανόν καί ἔγινεν διά τῆς ἐνανθρωπήσεως, υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ τώρα εἶναι στήν γῆν, ἐξακολουθεῖ σὰν πανταχοῦ παρών Θεός, νά εἶναι καί στόν οὐρανόν.

Περισσότερα...
 Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν

Ἦταν κάποιος οἰκοδεσπότης ὁ ὁποῖος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καί ἐνεπιστεύθη τήν καλλιέργειαν σὲ γεωργούς καί ἀπεδήμησεν. Ὁ δημιουργός καί Κύριος ἁπάσης τῆς Κτίσεως ἀποκαλεῖται ἄνθρωπος γιά τήν ἄπειρον φιλανθρωπίαν του, σὰν Δημιουργός καί Ποιητής ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Περισσότερα...
Κυριακή ΙB΄ Ματθαίου Ὁ πλούσιος νέος

Κυριακή ΙB΄ Ματθαίου | Ὁ πλούσιος νέος

Ἡ ἄμετρος προσπάθεια καί ἐπιθυμία τοῦ πλούτου καί ἡ πολλή ἀγάπη γενικῶς τῶν προσκαίρων πραγμάτων, γίνονται στόν ἄνθρωπον πρόξενος πολλῶν δεινῶν, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς καί τήν ἔκπτωσιν ἀπό τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Αὐτὸ δύναται νά μᾶς διαβεβαιώση ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή.

Περισσότερα...
Κυριακή ΙA΄ Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων.

Κυριακή ΙA΄ Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων.

Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ θεηγόρος Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἐξιστορεῖ τήν θαυμασίαν παραβολήν τῶν μυρίων ταλάντων. «Ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ὁμοία ἑνός Βασιλέως, ὁποῖος ἠθέλησε νά κάμη λογαριασμόν μέ τούς δούλους του.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ