Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Kυριακή Η΄ Λουκᾶ | Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου

Kυριακή Η΄ Λουκᾶ | Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου

Μεγάλον ἐμπόδιον γιά τήν ἀπόκτησιν τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ἔπαρσις, καί ὅσοι τήν ἔχουν ἐγκαταλείπονται ἀπό τόν Θεόν καί, ἀφοῦ στεροῦνται τῆς θείας βοηθείας, πίπτουν στά πάθη τῆς ἀτιμίας. Εἶναι ἀρκετή ἡ ἔπαρσις νά σκορπίση ὅλον τόν πλοῦτον τῶν ἀρετῶν.

Περισσότερα...
Kυριακή Ζ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῆς Αἱμοῤῥοούσης καί ἡ ἀνάστασις τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου.

Kυριακή Ζ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τῆς Αἱμοῤῥοούσης καί ἡ ἀνάστασις τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου.

Πολλές φορές ἡ μεγάλη ἀνάγκη καί ἡ ἄμετρος θλῖψις, οἰκονομεῖ καί παρακινεῖ τούς ἀνθρώπους πρός πίστιν καί ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος προνοεῖ καί οἰκονομεῖ τά πάντα πρός τό συμφέρον μας• καί παραχωρεῖ νά μᾶς ἔρχονται πειρασμοί, κίνδυνοι, θλίψεις, ἀσθένειες• καί μᾶς παιδεύει δικαίως, γιά νά ἐπιστρέψωμε πρός αὐτόν, μετανοοῦντες γιά τίς ἁμαρτίες μας, καί γιά νά ἐπιμεληθῶμε τήν σωτηρίαν μας.

Περισσότερα...
Kυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν

Kυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ | Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν

Βλέποντας τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἰσχυρόν Θεόν καί Βασιλέα ὅλης τῆς κτίσεως, ὁ ἀνίσχυρος δαίμονας τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, πῶς ἔρχεται κατά πάνω του νά τόν πολεμήση, ἔδειξεν ἀπό μακρυά τήν δειλίαν καί τόν φόβον του, καί προσπίπτει στούς πόδας του, παρακαλώντας τον, νά μή τόν βασανίση καί τόν στείλη νά κολάζεται στήν ἄβυσσον τοῦ πυρός, πρίν τήν ὥραν του.

Περισσότερα...
Kυριακή Δ΄ Λουκᾶ Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως.

Kυριακή Δ΄ Λουκᾶ | Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως.

Ἐσυνήθιζεν νά ὁμιλῆ ὁ Κύριος μέ παραβολές, γιά νά κάμη τούς ἀκροατές νά προσέχουν καλύτερα, καί γιά νά ὑψώνη τόν νοῦν τους νά ἐκζητοῦν τά λεγόμενα, γιατί ἔχομε συνήθεια οἱ ἄνθρωποι νά περιεργαζώμαστε, καί νά ἐξετάζωμε τά σκοτεινά καί ἀπόκρυφα λόγια, τά δέ φανερά νά καταφρονῶμε. Αὐτό προεφήτευσε καί ὁ Δαυΐδ ὡσάν ἀπό προσώπου τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας· «Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τό στόμα».

Περισσότερα...
Kυριακή Γ΄ Λουκᾶ |Ἡ Ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν

Kυριακή Γ΄ Λουκᾶ |Ἡ Ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν

Ὀλίγον κατʼ ὀλίγον ἀνεβάζει τούς ἀνθρώπους στήν ἐπίγνωσιν τῆς Θεότητος ὁ Κύριος, ὅπως ἠμπορεῖ ὁ καθένας νά τό κατανοήση ἀπό τά πολλά θαυμάσια, πού ἔκαμεν πολλές φορές ὁ Παντοδύναμος, καί μάλιστα σήμερα, καθώς μᾶς διηγεῖται τό ἅγιον Εὐαγγέλιον.

Περισσότερα...
Kυριακή Β΄ Λουκᾶ Ἡ συμπεριφορά μας πρός τόν πλησίον.

Kυριακή Β΄ Λουκᾶ Ἡ συμπεριφορά μας πρός τόν πλησίον.

Ἀπό ὅλες τίς ἀρετές ἡ ἀγάπη εἶναι χρησιμωτέρα καί ὑψηλοτέρα, καί ὅποιος τήν ἔχει ἀποκτήσει, φυλάγει ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει στό ἱερόν Εὐαγγέλιον: «῞Οποιος μέ ἀγαπᾶ, θέλει φυλάξει τίς ἐντολές μου»• καί πάλιν: «῞Οποιος ἔχει τίς ἐντολές μου καί φυλάγει αὐτές, ἐκεῖνος μέ ἀγαπᾶ• ἡ δέ ἐντολή μου εἶναι αὐτή, νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον». ῞Οποιος λοιπόν δέν ἀγαπᾶ τόν πλησίον, δέν φυλάγει τίς θεῖες ἐντολές• ἄρα οὔτε τόν Θεόν δύναται νά ἀγαπήση.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ