Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Κυριακή  ΙΔ΄  Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων

Ὁ ἐπουράνιος Βασιλεύς μᾶς προσκαλεῖ μέ τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν στούς γάμους τοῦ Υἱοῦ του, καί ἡμεῖς οἱ ἄφρονες, ἀντί νά συμμετάσχωμεν, προτιμοῦμεν τίς βιωτικές μέριμνες, μέ ἀποτέλεσμα νά παροργίσωμεν τόν πλουσιόδωρον Βασιλέα καί νά μᾶς παραδίδη γιά τήν ἀχαριστίαν μας στήν αἰωνίαν κόλασιν.

Περισσότερα...
Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Θαυμαστή εἶναι ἡ παροῦσα Κυριακή, καί ὄντως ἁγία ἡμέρα, προσκυνητή καί σεβάσμιος, διότι σήμερα ἀναγινώσκομεν τά θεῖα  Παθήματα  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ.  Τά  μιμούμαστε, κατανυγόμαστε καί πνευματικά ἀγαλλόμεθα καί πληρούμεθα εὐφροσύνης, γιατί ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθεν θεληματικά στό σωτήριον Πάθος.

Περισσότερα...
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Στήν σημερινή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγαπητοί χριστιανοί, συνυπάρχουν ἡ μυστηριακή φανέρωση τῆς θείας οἰκονομίας καί τό πρῶτο μέγα γεγονός τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας.

Περισσότερα...
Kυριακή μετά τά Φῶτα.

«Ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καί διατί ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος; τάχα δέν ἔφθανε μόνο τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον πρός τήν τελείωσιν τοῦ Βαπτίσματος; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σύνθετος ἐκ ψυχῆς καί σώματος• καί τό μέν σῶμα καθαρίζεται μέ τό ὕδωρ ὁπού φαίνεται, ἡ δέ ψυχή ὡς ἀόρατος, μέ τήν χάριν τοῦ ἀοράτου καί θείου Πνεύματος.

Περισσότερα...
Kυριακή πρό τῶν Φώτων

«Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ… Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ῎Αγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου ἔμπροσθεν σου. Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ».

Περισσότερα...
Kυριακή πρό τῆς Xριστοῦ Γεννήσεως

«Βίβλος Γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ υἱοῦ Ἀβραάμ». Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους πού ἐπίστευσαν στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Τό δέ Ἰησοῦς ἑρμηνεύεται Σωτήρ. Χριστοί ἐλέγοντο οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἱερεῖς, διότι ἐχρίοντο μέ τό ἅγιον ἔλαιον τό ὁποῖον ἔχυναν στήν κεφαλήν ἐκείνου πού ἐψηφίζοντο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ