Λόγοι αγιορείτου μοναχού

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Σαράντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν κατὰ σάρκα Γέννηση Του ὁ Χριστὸς προσφέρθηκε στὸν Ναό, σύμφωνα μὲ τὰ καθιερωμένα ἀπὸ τὸν νόμο. Καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖ στὸν Ναὸ Τοῦ ἔγινε ὑποδοχὴ ἀπὸ πνευματοκίνητους ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ ὁ Συμεὼν τὸν πῆρε στὴν ἀγκαλιά Του, γι᾿ αὐτὸ καὶ λέγεται Ὑπαπαντή. Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ὑπαντάω καὶ σημαίνει ἔρχομαι σὲ συνάντηση κάποιου.

Περισσότερα...
Κυριακή  ΙΔ΄  Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων

Κυριακή ΙΔ΄ Ματθαίου | Ἡ παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων

Ὁ ἐπουράνιος Βασιλεύς μᾶς προσκαλεῖ μέ τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν περικοπήν στούς γάμους τοῦ Υἱοῦ του, καί ἡμεῖς οἱ ἄφρονες, ἀντί νά συμμετάσχωμεν, προτιμοῦμεν τίς βιωτικές μέριμνες, μέ ἀποτέλεσμα νά παροργίσωμεν τόν πλουσιόδωρον Βασιλέα καί νά μᾶς παραδίδη γιά τήν ἀχαριστίαν μας στήν αἰωνίαν κόλασιν.

Περισσότερα...
Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Kυριακή τῶν Mυροφόρων

Θαυμαστή εἶναι ἡ παροῦσα Κυριακή, καί ὄντως ἁγία ἡμέρα, προσκυνητή καί σεβάσμιος, διότι σήμερα ἀναγινώσκομεν τά θεῖα  Παθήματα  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ.  Τά  μιμούμαστε, κατανυγόμαστε καί πνευματικά ἀγαλλόμεθα καί πληρούμεθα εὐφροσύνης, γιατί ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθεν θεληματικά στό σωτήριον Πάθος.

Περισσότερα...
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στήν σημερινή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγαπητοί χριστιανοί, συνυπάρχουν ἡ μυστηριακή φανέρωση τῆς θείας οἰκονομίας καί τό πρῶτο μέγα γεγονός τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας.

Περισσότερα...
Kυριακή μετά τά Φῶτα.

Kυριακή μετά τά Φῶτα.

«Ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Καί διατί ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος; τάχα δέν ἔφθανε μόνο τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον πρός τήν τελείωσιν τοῦ Βαπτίσματος; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σύνθετος ἐκ ψυχῆς καί σώματος• καί τό μέν σῶμα καθαρίζεται μέ τό ὕδωρ ὁπού φαίνεται, ἡ δέ ψυχή ὡς ἀόρατος, μέ τήν χάριν τοῦ ἀοράτου καί θείου Πνεύματος.

Περισσότερα...
Kυριακή πρό τῶν Φώτων

Kυριακή πρό τῶν Φώτων

«Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ… Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ῎Αγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου ἔμπροσθεν σου. Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ».

Περισσότερα...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ